Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Bản tin nội bộ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 29-CT/TU

Thứ hai - 28/03/2016 23:28
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HUYỆN HOÀ VANG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI            

 
 
Số: 16/KH-MNHM                                                        Hòa Châu, ngày 25 tháng 2 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Triển khai và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.
 
                Căn cứ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành Ủy Đà Nẵng; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy năm 2016, Trường Mầm non Hoa Mai ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
              I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
              1. Mục đích
               - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất là người đứng đầu nhà trường, đoàn thể, tổ, bộ phận công tác.
          - Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Tập trung thực hiện nghiêm túc “5 xây”, “3 chống” trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
          2. Yêu cầu
          - Tiếp tục phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm rõ quan điểm, mục đích, yêu cầu, giải pháp nêu trong Chỉ thi 29-CT/TU, từng bộ phận cá nhân căn cứ nội dung yêu cầu và nhiệm vụ được giao đăng ký thực hiện cụ thể, thiết thực. Kịp thời kiểm tra, đánh giá, sơ kết biểu dương những người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm minh các biểu hiện vi phạm thông qua sinh hoạt họp định kỳ hằng tháng.
           - Kết hợp chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 và Chỉ thị 04//CT-UBND của UBND thành phố về nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức nhà trường.
          II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
          - Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường, kể cả hợp đồng lao động do nhà trường trả lương từ nguồn ngoài ngân sách.
           III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
           1. Nội dung “5 xây”
           a) Trách nhiệm
          -  Trách nhiệm đối với nhân dân:
          + Tiếp đón ân cần, hòa nhã, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân (giáo viên, nhân viên, phụ huynh); đảm bảo sự hài lòng cao của nhân dân. Kịp thời giải thích những thắc mắc, chưa rõ công việc cho đối tượng mình quản lý biết một cách rõ ràng, cụ thể; thực hiện tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân một cách công bằng, dân chủ, công khai.
         + Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo nhà trường cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, không gây khó khăn sách nhiễu cho người dân nhất là các thủ tục liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của học sinh.
        - Trách nhiệm với công việc được giao:
        + Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời gian quy đinh, không để xảy ra sai sót. Không đùn đẩy công việc, không có thái độ dễ làm, khó tránh. Thực hiện đúng chương trình CSGD, đảm bảo chất lượng, không vi phạm quy chế chuyên môn. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các công việc kịp thời, có sáng kiến cải tiến chất lượng làm việc. Lấy hiệu quả công tác, chất lượng công việc làm thước đo đánh giá trách nhiệm.
         + Chủ động phối hợp với các đoàn thể, bộ phận công tác, các tổ chuyên môn trong nhà trường và ban đại diện CMHS để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua.
         b) Chuyên nghiệp
        - Chuyên nghiệp trong tham mưu: CB,GV,NV tham gia quản lý cần nghiên cứu, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ có kết quả theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, của cá nhân và chịu trách nhiệm trước cấp trên về những sai sót trong tham mưu, đề xuất của bản thân.
         - Chuyên nghiệp trong xây dựng kế hoạch công việc: Xây dựng đầy đủ kế hoạch công việc với nội dung và các giải pháp thiết thực, hiệu quả. Sắp xếp công việc khoa học, mỗi cá nhân và tổ chức đoàn thể, bộ phận công tác phải có lịch công tác năm, hàng tháng, tuần. Giáo viên phái có giáo án tại lớp phục vụ cho mục đích dạy học và các hoạt động…Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đúng tiến độ thời gian, không để xảy ra sai sót, không bị cấp trên nhắc nhở.
         - Chuyên nghiệp trong việc tổ chức họp, sinh hoạt, hội nghị, lễ hội trong nhà trường.
         - Chuyên nghiệp trong sử dụng tốt các thiết bị máy móc hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao; các phần mềm quản lý, khai thác và sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy…
         c) Trung thực
         - Trung thực trong đánh giá cá nhân: Đánh giá đúng bản chất công việc và việc rèn luyện của cá nhân, không nói quá, không nói tránh, nói đi đôi với làm. Có tinh thần cầu thị, luôn bảo vệ cái đúng, sẵn sàng nhận khuyết điểm để sửa chữa.
        - Trung thực trong báo cáo, cung cấp thông tin: lãnh đạo cơ quan, người đứng đầu các đoàn thể, các bộ phận công tác, các tổ chuyên môn và từng CB,GV,NV có ý thức trong công việc báo cáo, công cấp thông tin một cách chính xác, đúng thực trạng, không báo cáo sai lệch, đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi khách quan.
       - Trung thực trong đánh giá trẻ theo quy chế và theo yêu cầu các hội thi, cuộc thi do nhà trường tổ chức.
         d) Kỷ cương
       - Kỷ cương trong tuân thủ pháp luật: CB,GV,NV phải tôn trọng pháp luật, có ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành,  chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng nội quy, quy chế của  nhà trường; không làm việc riêng, chơi game trong giờ hành; nghiêm cấm không được uống rượu bia trong giờ hành chính. Đảm bảo giờ giấc làm việc đúng quy định, không đi trễ về sớm, bỏ giờ bỏ lớp; không gọi điện, nhắn tin vì mục đích cá nhân không liên quan đến nhiệm vụ được giao trong giờ dạy, giờ làm việc, trong hội họp.
        - Kỷ cương trong thi hành công vụ: Quản lý đội ngũ CB,GV,NV kỷ cương, nề nếp, phân công nhiệm vụ cụ thể đúng quy định, không chồng chéo. Chấp hành tốt các quyết định của cấp trên; thực hiện nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả, không chậm trễ sai sót trong báo cao thông tin hai chiều; Người đứng đầu nhà trường, tổ chức đoàn thể và các tổ, chịu trách nhiệm về các hành vi sai trái của thành viên mình phụ trách trong thi hành công vụ.
        - Kỷ cương trong giao tiếp, trong phát ngôn để không làm ảnh hưởng đến uy tín đồng nghiệp, nhà trường; không đố kỵ hoặc gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.
         đ) Gương mẫu
        - Toàn thể CB,GV,NV nhất là người đứng đầu các tổ chức phải có tác phong làm việc gương mẫu, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, kiên quyết chống các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc dân chủ đi đôi với kỷ cương.
         2. Nội dung “3 chống”
        a) Chống quan liêu
         - CB,GV,NV phải có thái độ sâu sát công việc, nắm bắt kịp thời thực tế tình hình đối tượng công việc thuộc thẩm quyền quản lý. Không có thái độ quan liêu, thờ ơ, vô trách nhiệm trong khi thi hành công vụ. Giải quyết nhanh, hiệu quả công việc, không để công việc tồn đọng và trễ hạn. Lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu đáo ý kiến của giáo viên, nhân viên, của phụ huynh có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
        b) Chống tiêu cực
        - Trong thi hành công vụ và giải quyết các yêu cầu của phụ huynh công dân, CB,GV,NV không được có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, không quát nạt đánh phạt học sinh. Trong công việc hằng ngày không có thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, không để xảy ra sai phạm trong quản lý nhất là công tác bán trú, thu tiền trái quy định, quản lý tài chính, tu sửa, mua sắm CSVC và phân công lao động, thi đua – khen thưởng… Luôn có ý thức giáo dục mọi người bảo vệ tài sản, uy tín, danh dự của nhà trường.
         c) Chống hình thức
         - Toàn thể CB,GV,NV thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác, trong chi phí hành chính, tiết kiệm chi phí trong chi tiêu nội bộ… Không có thái độ đối phó trong công việc (học tập BDTX, soạn giáo án, xác lập hồ sơ công tác...). Chống thực hiện việc đối phó trong giải quyết công việc, đặt nặng thành tích cho bản thân mà phải quan tâm đến chất lượng công việc chung của nhà trường.
         IV. MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐẠT
          Mức độ đánh giá việc thực hiện “5 xây”, “3 chống” theo 4 mức: Tốt, Khá, Trung bình và Yếu.
         1. Đối với tập thể
         - Tập thể được đánh giá thực hiện Tốt các nội dung “5 xây”, “3 chống”: có trên 90% CB,GV,NV hoàn thành tốt các nội dung đối với cá nhân; thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao thông qua từng đợt xét thi đua của đơn vị đạt kết quả cao và chủ động tốt trong công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị để xử lý tốt các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực được giao.
        -  Tập thể được đánh giá thực hiện Khá các nội dung “5 xây”, “3 chống”: có từ 80% đến dưới 90% CB,GV,NV hoàn thành tốt các nội dung đối với cá nhân, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao thông qua từng đợt xét thi đua của đơn vị nhưng đạt kết quả chưa cao, có chủ động trong công tác tham mưu với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý điều hành nhưng chưa được thường xuyên.
         - Tập thể được đánh giá thực hiện Trung bình các nội dung “5 xây”, “3 chống”: Có từ 70% đến dưới 80% thành viên trong tổ, tổ chức  được xếp loại tốt về thực hiện nội dung “5 xây”’ “3 chống”; Thực hiện hoàn thành 2/3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và nhiệm vụ được giao thông qua từng đợt xét thi đua của đơn vị; chưa chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên trong công việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý theo quy định.
          - Tập thể được đánh giá thực hiện Yếu các nội dung “5 xây”, “3 chống”: có  CB,GV,NV vi phạm 1 trong các nội dung “5 xây”, “3 chống” theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU và thực hiện không hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao thông qua từng đợt xét thi đua của đơn vị, không thực hiện tốt chức năng quản lý điều hành của tổ chưc được phân công.
          2. Đối với cá nhân
          a)  CBGVNV thực hiện các tiêu chí đạt loại Tốt
          - Hoàn thành tôt nhiệm vụ công tác được giao với chất lượng hiệu quả cao, đúng thời gian, không trễ hạn. Có trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch giảng dạy, thực hiện đánh giá kết quả làm việc hàng tuần, tháng đúng thời gian, cập nhật công việc vào các hồ sơ quản lý, phần mềm… và chủ động tham mưu đề xuất, giải quyết công việc.
          b) CBGVNV thực hiện các tiêu chí đạt loại Khá
         - Hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng đôi lúc còn trễ về thời gian do khách quan, chủ động phối hợp nhưng chưa thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân trong phối hợp công việc, thực hiện đánh giá kết quả làm việc hàng tuần, tháng đúng quy đinh nhưng đôi lúc trễ về thời gian, có xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch giảng dạy và thực hiện cập nhật công việc vào các hồ sơ quản lý, phần mềm… nhưng chất lượng chưa cao còn bị nhắc nhở, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn sai lệch nhưng chưa đáng kể; chưa thật sự lôi cuốn mọi người trong giải quyết công việc.
          c) CB,GV,NV thực hiện các tiêu chí đạt loại Trung bình
         - Hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng trễ về thời gian, chất lượng giải quyết công việc chưa được cao, không thường xuyên thực hiện đánh giá kết quả việc làm hằng tuần, hằng tháng và không thường xuyên cập nhật công việc vào hồ sơ quản lý do bản thân phụ trách, không xây dựng kế hoạch công việc đôi khi bị đôn đốc, nhắc nhở trong tổ chức thực hiện công việc. còn thụ động trong việc phối hợp giải quyết các công việc, chưa nổi bật trong tham mưu giải quyết công việc, còn thờ ơ, chờ giao việc, hiệu quả công việc chưa cao.
           d) CB,GV,NV thực hiện các tiêu chí đạt loại Yếu
          - Thực hiện nhiệm vụ giao thường xuyên trễ về thời gian, kết quả thực hiện công việc không đạt yêu cầu, thường xuyên thực hiện đánh giá kết quả công việc không đạt yêu cầu, thường xuyên thực hiện đánh giá kết quả công việc trễ và không cập nhật công việc vào hồ sơ quản lý theo quy định; không xây dựng kế hoạch, còn thụ động trong việc phối hợp, tham mưu giải quyết công việc, lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện, bị nhắc nhở trong thực thi công vụ trậm trễ trên 3 lượt.
           V. VỀ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT
          1. Biểu dương, khen thưởng đối với những CB,GV,NV thực hiện tốt nội dung “5 xây”, “3 chống”.
          2. CB,GV,NV vị phạm một trong cá nội dung “5 xây”, “3 chống” tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định, nếu mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị thì kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền kỷ luật buộc thôi việc và tập thể không được đưa vào xét thi đua cuối năm.
        3. CB,GV,NV hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước nêu vi phạm một trong các nội dung “5 xây”, “3 chống” thì chấm dứt hợp đồng lao động.
        VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
         a) Tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU đến toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường; nhất là các nội dung “5 xây”, “3 chống”.         
        b) Phổ biến  Kế hoạch này đến CBGVNV để làm cơ sở đăng ký cam kết thực hiện.
         - Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2016.
        c) Đối với lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm của nhà trường dễ xảy ra sai phạm được nêu tại Chỉ thị 29-CT/TU như: tác phong giáo viên, đơn thư, đánh giá trẻ, phân công chuyên môn, thi đua khen thưởng… cần: chấp hành đúng thủ tục hành chính, quy chế chuyên môn, về tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc và hiệu quả giám sát tình hình thực thi công vụ của từng CB,GV,NV và mức độ chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm.
          d) Rà soát, củng cố xây dựng Quy chế và tổ chức hoạt động có hiệu quả hòm thư góp ý; chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến trên website của đơn vị; số điện thoại “đường dây nóng” để công dân, tổ chức phát hiện, phản ánh CB,GV,NV có hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, có thái độ cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho phụ huynh học sinh, nhân dân cũng như CB,GV,NV trong thực thi công vụ.
          đ) Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm và các vấn đề được phát hiện qua kiểm tra.
          e) Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của đơn vị và báo cáo  về Phòng GD&ĐT.
           Thời gian báo cáo: trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm, nội dung báo cáo bao gồm cả kết quả triển khai thực hiện hiện các nhiệm vụ tại điểm a,b,c,d nêu trên.
          2. Trách nhiệm của Chủ tịch công đoàn và các thành viên các thành viên cốt cán trong nhà trường
         - Công đoàn nhà trường, chi đoàn, các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng tăng cường công tác phối hợp vận động tuyên truyền, giám sát cán bộ viên chức thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, kịp thời phản ảnh, đề xuất với trong các lần họp lãnh đạo, liên tịch hằng tháng, học kỳ.
         3. Trách nhiệm của từng thành viên CB,GV,NV
          - Nắm rõ các nội dung của Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây”, “3 chống”.
          - Đăng ký thực hiện tốt nội dung “5 xây”, “3 chống” phù hợp với nhiệm vụ được phân công, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi công vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thái độ tinh thần phục vụ nhân dân; kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tác phong chây lười thiếu trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực thi công vụ.
          Trên đây là kế hoạch triển khai và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng năm 2016 của Trường Mầm non Hoa Mai. Yêu cầu toàn thể CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu các nội dung của kế hoạch đã đề ra./.
 
      Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

    - Các tổ CM;
   - Các đoàn thể;
   - Website nhà trường;
   - Lưu: VP.                                                                               ( Đã ký và đóng dấu)
 
 
                                                                                                 Lâm Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương

Nguồn tin: Từ nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile