Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Bản tin nội bộ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016

Thứ ba - 29/03/2016 11:00
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HUYỆN HOÀ VANG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG MẦM NON HOA  MAI                             

 
 
Số: 23    /KH–MNHM                                  Hoà Châu, ngày  14   tháng 03 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2016
 
   
 
          Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-PGD ngày 09/3/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang, Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng Kế hoạch triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2016 như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          a) Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng các nguồn lực của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.
          b) Tăng cường việc kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch trong các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý; Thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch trong nhà trường; sử dụng tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, văn minh, hiện đại.
           c) Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong công tác PCTN góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
          2. Yêu cầu
         a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; tăng cường các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng nền tảng phẩm chất đạo đức mẫu mực, tấm gương sáng CBGVNV trong nhà trường.
          b) Cụ thể hóa các nội dung và biện pháp thực hiện Luật PCTN tại trường.
         c) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời  biểu hiện vi phạm và tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật PCTN.
            II. NỘI DUNG
           1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật PCTN
           - Tuyên truyền,  giáo dục trong đội ngũ CB-GV- NV ý nghĩa việc thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CB-GV- NV về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
           - Tổ chức cho toàn thể CB-GV-NV học tập, quán triệt đầy đủ về các văn bản pháp luật, về đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những nội dung cơ bản như:
          + Luật PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực và nhằm củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
          + Kế hoạch thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.
          2. Công tác chỉ đạo thực hiện
          - Xây dựng kế hoạch tháng, đưa ra nội dung phòng chống tham nhũng vào kế hoạch để triển khai cho từng bộ phận, từng cá nhân trong đơn vị thực hiện, hoạch định kế hoạch hằng năm về phát triển số lượng, phát triển mạng lưới trường lớp để xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng lãng phí CSVC- thiết bị dạy học.
          - Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân trường học xây dựng kế hoạch giám sát kiểm tra, phối hợp thực hiện 4 kiểm tra: Phân bổ và sử dụng ngân sách; thu và sử dụng nguồn học phí; các khoản đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức, phụ huynh cho nhà trường; kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường, cách sử dụng, bảo quản tài sản của đơn vị.
         - Coi việc giám sát, góp ý, phê bình thẳng thắn là chính, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tham nhũng. Ngoài ra, các thành viên trong nhà trường đều là những kiểm tra viên, kiểm tra chính cả mình và kiểm tra nhắc nhở đồng nghiệp.
         - Chỉ đạo Ban thi đua trường học phối hợp Công đoàn giám sát, góp ý xây dựng, đưa công việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng vào tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại CB-GV-NV  từng đợt, hàng năm.
         II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
        1. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tham nhũng
        a) Tiếp tục thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập
        Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân cho CBQL và nhân viên kế toán theo tinh thần Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 78/2013/NĐ- CP Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
         b) Thường xuyên kiểm ra, nhắc nhở CBGVNV thực hiện tốt Qui tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
        - Đẩy mạnh việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; chỉ đạo thực hiện và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBGVNV thực hiện tốt qui tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
        - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, tận tụy, gương mẫu.
       - Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.
        c) Phát huy vai trò làm chủ của CB-GV-NV
        - Phát huy vai trò của Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, các bộ phận, các cá nhân trong đơn vị về việc đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển của nhà trường; việc đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa đồ dùng, dụng cụ, thiết bị dạy học; việc xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.
        - Động viên, khuyến khích tổ chức, cá nhân giám sát phát hiện biểu hiện tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh.
        - Đề cao đạo đức nhà giáo, bảo vệ môi trường sư phạm trong sáng, lành mạnh, văn minh.  
       - Biểu dương, khen thưởng những CBGVNV có sáng kiến, có tinh thần trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; những CBGVNV phát hiện và kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.
       - Phê bình góp ý biểu hiện vi phạm nhẹ; xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính những trường hợp vi phạm Luật phòng chống tham nhũng theo qui định của Nhà nước; đồng thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và nhà trường.
         d) Tăng cường vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân
        Tăng cường vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân trường học trong việc chi tiêu tài chính, thực hiện chế độ, chính sách đối với CBGVNV; thực hiện quy chế dân chủ.
         2. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động trong đơn vị
          Thực hiện nghiêm túc các qui định về công khai minh bạch:
         - 5 công khai các hoạt động hành chính của đơn vị: Kế hoạch năm học, kế hoạch thi đua; kế hoạch tuyển sinh, chế độ chính sách; tài chính và khen thưởng, kỷ luật.
         - 3 công khai chất lượng của đơn vị: Công khai chất lượng đào tạo; công khai điều kiện cơ sở vật chất & đội ngũ; công khai  tài chính, thu - chi.
          Ngoài ra, công khai kế hoạch, chương trình công tác hằng tháng của nhà trường.
          Công khai việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ (Ngoài nguồn ngân sách và nguồn đóng góp của phụ huynh), Công khai lịch công tác hàng ngày, hàng tuần để đội ngũ CBQL-GV-NV theo dõi, giám sát lẫn nhau, thực hành tiết kiệm thời gian.
          Thực hiện phương châm “Đi báo công, về báo việc” để nâng cao chất lượng hoạt động trong đơn vị, tránh tình trạng sử dụng lao động vào việc riêng.
           Niêm yết công khai thời giờ làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Qui chế, Nội qui, các qui định về thời giờ làm việc tại các điểm trường.
          3. Công tác giám sát, kiểm tra
         - Hiệu trưởng tự kiểm tra bản thân về công tác phòng chống tham nhũng, rà soát lại kế hoạch triển khai thực hiện ở nhà trường phù hợp và có hiệu quả chưa, có biện pháp điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch.
         - Các thành viên trong nhà trường giám sát, kiểm tra lẫn nhau.
         - Các đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn) phối hợp giám sát kiểm tra thực hiện.
         - Ban thanh tra nhân dân trường học đóng vai trò chủ chốt, phối hợp chặt chẽ với BGH nhà trường tổ chức kiểm tra, giám sát tại nhà trường để phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tăng cường giám sát, kiểm tra bằng nhiều hình thức như đột xuất, định kỳ 3 lần/ năm nhằm phát hiện, góp ý điều chỉnh, sửa sai kịp thời.
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Đối với Ban giám hiệu
             - Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng và triển khai cho từng bộ phận, từng cá nhân thực hiện.
            - Xây dựng các tiêu chí thi đua về phòng chống tham nhũng để đánh giá xếp loại CB-GV-NV.
             2. Đối với các đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường
          - Công đoàn chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp thực hiện Phối hợp với BGH nhà trường giải quyết, xử lý vi phạm.
          - Tăng cường công tác giám sát, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời có những biểu hiện tham nhũng
         3. Đối với giáo viên, nhân viên
         Thường xuyên kiểm tra chính cả mình và kiểm tra, giám sát đồng nghiệp, phản ánh kịp thời về BGH hoặc Ban TTND trường học khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng của Trường Mầm non Hoa Mai năm 2016, đề nghị các cá nhân, các bộ phận trong nhà trường nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.
 
  Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 -PGD Hoà Vang;
- Website nhà trường;                                                                       ( Đã ký và đóng dấu)
 -Lưu: VT, HSHT.
 
                                                                  
                                                                                                         Lâm Thị Hương
 
 
                                                        

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương

Nguồn tin: Từ nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile