Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2016

Thứ năm - 25/02/2016 20:28
   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
 

          Số:   16   /KH-MNHM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc
 
 
 
 

           Hòa Châu,  ngày  25  tháng 02  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác cải cách hành chính
trong nhà trường năm 2016
 
 
 

          Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục. Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
         1. Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả là một trong các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện theo yêu cầu Nghị quyết 29/TW và của ngành giáo dục. 
         2. Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung nội quy và quy chế nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, phụ huynh có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công khai tại bảng niêm yết, trên trang Website của nhà trường.
         3. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBGVNV góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản của nhà trường.
         4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động hành chính trong các lĩnh vực của trường.
          II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016
        1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
         - Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
         - Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống”.
        - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong nhà trường năm 2016; triển khai, thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác của nhà trường; yêu cầu đảm bảo chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.
        2. Cải cách thể chế
       - Đề cao vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng, các bộ phận, đoàn thể, các tổ chuyên môn và CBGVNV trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý thông tin kịp thời, đúng tiến độ. Phát huy dân chủ trong việc ban hành nội quy quy chế, các kế hoạch của nhà trường.
       - Rà soát, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản đúng nội dung, thể thức.
       3. Về giải quyết thủ tục hành chính
      - Xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tiếp nhận và giải quyết nhanh, chính xác các hồ sơ của công dân có liên quan (hồ sơ tuyển sinh, cập nhật thông tin hồ sơ, chuyển hồ sơ trẻ 5 tuổi lên trường Tiểu học hoặc chuyển đi đến đúng quy trình).
      -  Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo có liên quan, chuyển phát văn bản đến các cá nhân và giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với CBGVNV.
      - Tổ chức hội họp đúng quy định, nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp theo hướng tập trung phổ biến thông tin, tăng cường thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ của nhà trường, tổ chức đoàn thể và  các tổ chuyên môn…
       4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC
       - Tổ chức triển khai quán triệt Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế trong CBGVNV; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá viên chức theo Nghị định 56/2015 một cách thực chất từ khâu cá nhân tự đánh giá, tập thể tổ góp ý đến đánh giá xếp loại của thủ trưởng đồng thời đề xuất đưa vào diện tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ.
       - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2016 gắn với đăng kí thực hiện các nội dung “5 xây”, “3 chống” theo tinh thần Chỉ thị số 29 của Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện tốt quy tắc văn hóa ứng xử với cán bộ, giáo viên và có cam kết cụ thể, nếu vi phạm thì tự nhận kỷ luật theo quy định.
       - Biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh giá kết quả làm việc tháng, đồng thời có biện pháp xử lý những cá nhân không thực hiện đánh giá theo quy định.
        - Thực hiện củng cố, nâng cao đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
        - Tiếp tục đổi mới nội dung học tập bồi dường thường xuyên, nội dung thao giảng, chuyên đề (về kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi ứng xử), sát thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ phù hợp với vị trí công tác.
       5. Về trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin
       - Tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính.
       - Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động từ nhà trường đến cán bộ, giáo viên, nhân viên; quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn công nghệ thông tin.
       - Tiếp tục thực hiện quản lý văn bản đi – đến, quy trình xử lý công việc của nhà trường và CBGVNV qua Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng; phần mềm quản lý nhân sự PMIS, phần mềm kế toán, quản lý tài sản; đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục;...
       - Cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử ngành giáo dục nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên. 
       6. Về cải cách tài chính công
       - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán chi hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tăng thêm thu nhập cho CBGVNV trong đơn vị; Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.
       - Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, tăng thu nhập, nâng bậc lương, chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm tài sản đơn vị và tổ chức kiểm tra thường xuyên các nguồn quỹ hàng tháng; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho CBGVNV theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 gửi về Phòng GDĐT Huyện đồng thời triển khai đến tất cả CBGVNV nhà trường.
       - Yêu cầu các cá nhân, các bộ phận trong trường nghiêm túc thực hiện.   
       - Định kỳ báo cáo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
       Trên đây là Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của Trường Mầm non Hoa Mai./.
Nơi nhận:
- PGD & ĐT ( B/c);
- BGH, các tổ CM ( T/h);
- Lưu : VT.
                                              HIỆU TRƯỞNG
 
                                   ( Đã ký và đóng dấu)
 
 
                                             Lâm Thị Hương

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương

Nguồn tin: Từ nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile