Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thứ năm - 03/03/2016 03:21
   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
          HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
 
Số:   18   /KH-MNHM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc
 
 
            Hòa Châu,  ngày   29   tháng 02   năm 2016

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

           Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Vang, về việc triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016. Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 tại đơn vị như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
           - Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên; chủ đông phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự kỉ cương, tăng cường pháp chế trong mọi hoạt động của nhà trường.
         - Việc thực hiện “Ngày pháp luật” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là trách nhiệm của lãnh đạo đối với nhà trường, đối với vịêc thực thi pháp luật của CBGVNV.
        - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm góp phần thực hiện hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
        2. Yêu cầu
        - Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, liên tục,  trở thành nề nếp trong nhà trường.
       - Tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hoạt động với các hình thức phong phú có thể tổ chức theo từng chuyên đề pháp luật hoặc lồng ghép vào hội nghị, họp hội đồng sư phạm, cuộc họp chi bộ... Chú ý tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý từng lĩnh vực hoạt động công tác của nhà trường.
      - Tăng cường tuyên truyền chủ trương của thành phố về “năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 theo Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy và Kế hoạch số 87/KH-PGDĐT ngày 26/02/2016 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang v/v thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức chấp hành quy định an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp- ứng xử văn minh trong trường học.
        II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
       1. Chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.
       2. Khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
       III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
        1. Nội dung
        - Tuyên truyền, phổ biến Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hoặc có hiệu lực năm 2015 và năm 2016, đặc biệt là Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2016.
       - Các Luật liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Giáo dục như: Bộ Luật lao động năm 2012; Luật viên chức; Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối người lao động; Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật khiếu nại; Luật tố cáo v.v…Các văn bản dưới luật: Điều lệ trường Mầm non, Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Mầm non; Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT...Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng GD…Nghị định 27/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, triển khai Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.
     - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động; Tăng cường tuyên truyền chủ trương của thành phố về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” theo Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy và Kế hoạch số 87/KH-PGDĐT ngày 26/2/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức chấp hành quy định an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp-ứng xử văn minh trong trường học; triển khai lại một số  nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua,...Phổ biến lại quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác thực hiện của CBGVNV và vai trò giám sát thực hiện của các cá nhân, bộ phận công tác trong nhà trường
         2. Hình thức tổ chức
      - Căn cứ vào yêu cầu “Ngày pháp luật” được phổ biến, giáo dục thông qua họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn hàng tháng, thời lượng phù hợp với nội dung tuyên tuyền.
      - Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường đưa tin bài và các luật mới ban hành lên trang Website của trường để viên chức tham khảo.
       - Chỉ đạo cho tổ văn phòng (văn thư) thường xuyên sưu tầm, cập nhật và bổ sung những tài liệu mới về các quy phạm pháp luật để xây dựng tủ sách pháp luật; thường xuyên giới thiệu những tài liệu pháp luật mới để CBGVNV có điều kiện tự nghiên cứu.
       - Công khai bằng biểu bảng tại văn phòng, cổng trường (đối với nội dung liên quan đến PHHS) để mọi người biết thông tin. 
      - Tổ chức toạ đàm, giao lưu trao đội nội dung về pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho CBGVNV, đông thời vận động CBGV viết sáng kiến về hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật và mục tiêu giáo dục nhân cách.
       - Tổ chức cho 100% CBGVNV tham gia học tập tốt các đợt bồi dưỡng chính trị về pháp luật hè hàng năm.
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các nội dung pháp luật cho CBGVNV tại cuộc họp HĐSP hàng tháng.
      2. Ban chấp hành công đoàn, BCH chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn  trong sinh hoạt định kỳ lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp theo kế hoạch của nhà trường và vận động đoàn viên, tổ viên chấp hành tốt các nội dung văn bản đã triển khai.
      3. Nhân viên kế toán và văn thư phối hợp lập kế hoạch trang bị và quản lý tủ sách pháp luật trong nhà trường. Nguồn kinh phí chi cho công tác tuyên truyền và trang bị được trích từ ngân sách.
      4. Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp với BGH kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết hội nghị viên chức hằng năm.
       5. Việc chấp hành nội dung  pháp luật được xem xét để đánh giá xếp loại thi đua đối với cán bộ, viên chức hằng năm.
        6. Thực hiện báo cáo định kỳ công tác PBGDPL về Phòng Giáo dục 6 tháng, cả năm theo quy định và xác lập hồ sơ lưu trữ cụ thể về nội dung công tác này.
      Trên đây là kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Trường Mầm non Hoa Mai./.
      Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                                            
     - PGD (để B/C);
     - CĐ, CĐTN, Tổ CM (để T/H);                                                                   (Đã ký và đóng dấu)
    - Lưu: VT và HSPL.                                                                                         Lâm Thị Hương       


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thời gian Tên văn bản Người triển khai Đối tượng
Tháng 01/2016 - Luật người khuyết tật, Luật PCCC Hiệu trưởng  
Tháng 02/2016 - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế trong CBGVNV.
- Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy.
  CBGVNV
Tháng 3/2016 - Luật dân số 2011  và các chỉ thị của các cấp, công văn liên tịch số 19/CVLT của Phòng và CĐ GD HV ngày 27/12/2011 v/v tăng cường chỉ đạo công tác DSKHHGĐ. Hiệu trưởng CBGVNV
 
Tháng 4/2016 - Thông tư 17/2011/TT-BGD về ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng; Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
 - Nghị định 56/2015 của Chính phủ về đánh giá xếp loại công chức, viên chức.
  CBGVNV
Tháng 5/2016 - Luật Biển Việt Nam.
- Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh.
  CBGVNV
 
Tháng 8/2016 - Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đ/v cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân từ năm 2010-2015;
- Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT về ban hành quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân…
  CBGVNV&
Cha mẹ  HS
Tháng 9/2016 - Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối người lao động.
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non.
- Thông tư 13/2010 quy định về “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích”
  CBGVNV
Tháng 10/2016 - Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
- Luật Phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  CBGVNV
Tháng 11/2016 - Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;  Luật viên chức 2010.
- Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình;
  CBGVNV & cha mẹ HS
 
Tháng 12/2016 - Bộ Luật lao động năm 2012; Luật giao thông.   CBGVNV
 
 
                                                                       
    

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương

Nguồn tin: Từ nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile