Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

Kế hoạch thực hiện ngày pháp luật năm 2015

Thứ tư - 18/11/2015 14:09
Thực hiện kế hoạch 558/KH-GDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc thực hiện “Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015, cụ thể như sau,
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HUYỆN HÒA VANG                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG MẦM NON HOA MA

          Số: 98 /KH-MNHM                                                    Hòa Châu, ngày  30 tháng 10  năm 2015

 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015
 
Thực hiện kế hoạch 558/KH-GDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc thực hiện “Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015, cụ thể như sau,
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nhằm tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.
- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các quy định pháp luật mới ban hành và những nội dung luật có liên quan thiết thực đến từng CBGVNV trong nhà trường. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời giúp mọi người tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; làm sâu sắc hiểu biết nội dung tinh thần Hiến pháp năm 2013; đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần tích cực khẳng định những thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật, tăng cường đồng thuận của xã hội và những đóng góp của nhân dân vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.                                                 
2. Yêu cầu
- Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề
“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân”.
2. Khẩu hiệu
 Toàn thể cán bộ, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung Hiến pháp năm 2013, những điểm mới Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật ngân sách nhà nước ...các luật liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Giáo dục.
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, nội qui, qui chế nhà trường và giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật...
2. Hình thức thực hiện
-  Tổ chức lồng ghép tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong “Ngày Pháp luật” đặc biệt từ ngày 15/10/2015 đến hết ngày 30/11/2015 bằng các hoạt động cụ thể: học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của trường.
- Kết hợp vào cuộc họp Hội đồng giáo dục định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng trường học văn hóa...treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 và Ngày Pháp luật Việt Nam tại trường.
3. Thời  gian thực hiện
Từ nay đến hết ngày 30/11/2015. Nhà trường tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động chính trong tuần lễ ngày 02/11/2015 đến hết ngày 09/11/2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện Ngày pháp luật năm 2015.
Công đoàn, các Tổ CM vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành Hiến pháp và pháp luật Nhà nước.
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật về phòng GD vào ngày 10/11/2015.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 của Trường Mầm non Hoa Mai./.
 
Nơi nhận:                                                                      
- Phòng GDĐT;
- Tổ chuyên môn, Tổ VP;
- Lưu: VT.
                                 HIỆU TRƯỞNG
                           (đã kí và đóng dấu)
 
 
 
 
                              Lâm Thị Hương
 
 

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương - HT

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile